Mevzuat

 

1.    T.C. ANAYASASI'NIN İLGİLİ HÜKÜMLERİ       

                                     

2.    KANUNLAR

 

2.1.     Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun (4483)

2.2.    Devlet Memurları Kanunu (657) 

2.3.     Yüksek Öğretim Personel Kanunu (2914) 

2.4.     Yükseköğretim Kanunu (2547)  

2.5.     2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 5772 sayılı Kanunla değistirilen maddeleri hk.  

2.6.     Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu (2809)  

2.7.     Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (6307)  

2.8.     Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun (3843) 

2.9.     Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (6225)

2.10.   Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (6353)  

2.11.   Ecnebi Memlekete Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun (1416)  

2.12    Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu (4691)  

2.13.   Bazı alacakların yeniden yapılandırılması hakkında 6111 sayılı kanun (torba kanun) (6111)  

2.14.   Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu (5434) 

2.15.   Dilekçe hakkının kullanılmasına dair kanun (3071)  

 

3.    BAKANLAR KURULU KARARLARI

 

3.1.     Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Çalıştırılması Esaslarına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı

3.2.     Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Çalıştırılması Esaslarına İlişkin Bak. Krl. Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Karar  

3.3.     Yükseköğretim Kurumlarında Emekli Öğretim Elemanlarının Sözleşmeli Olarak Çalıştırılması Esaslarına İlişkin Karar 

3.4.     Yükseköğretim Kurumlarında Yapılacak İkinci Öğretimde Görev Alacak Öğretim Elemanlarına Ödenecek Ders Ücretleri ile Görevli Akademik Yöneticiler ve Öğretim Elemanları ile İdari Personele Ödenecek Fazla Çalışma Ücretlerine İlişkin Karar  

3.5.     2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar  

3.6.     Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarına Ait Bazı Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar  

3.7.     6 Mayıs 2012 Tarihli Bakanlar Kurulu Kararları

3.8.     23 Haziran 2012 Tarihli Bakanlar Kurulu Kararları

3.9.     Kamu Konutları Yönetmeliği 

 

4.    YÖNETMELİKLER       

                      

  A. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU

 

A.1.     Mevlana Değişim Programına İlişkin Yönetmelik 

A.2.     Yükseköğretim Denetleme Kurulu Teşkilât, Görev ve Çalışma Usulleri Yönetmeliği 

A.3.     Yükseköğretim Kurulu Milli Komiteler Yönetmeliği  (Yükseköğretim Kurulu Milli Komiteler Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Yönetmelik) 

A.4.     Yükseköğretim Kurulu Teşkilâtı ve Çalışma Usulleri Yönetmeliği 

A.5.     Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği

A.6.     Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği 

 

B. ÜNİVERSİTELERARASI KURUL       

 

B.1.     Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 

B.2.     Lisansüstü Öğrenim Görenlerden Öğretim Yardımcısı Kadrolarına Atanacakların Hak ve Yükümlülükleri İle Tıpta Uzmanlık Öğrencilerinin Giriş Sınavları Hakkında Yönetmelik 

B.3.     Doçentlik Sınav Yönetmeliği 

 

C. AKADEMİK TEŞKİLAT VE ÖĞRETİM ELEMANLARI

 

C.1.   Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Resmi Gazete Tarihi: 04.03.2014 Sayı: 28931)  

C.2.   Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (Resmi Gazete Tarihi: 31.07.2008 Sayı: 26953) (Eski)

C.3.    Bir Üniversite Adına Bir Diğer Üniversitede Lisansüstü Eğitim Gören Araştırma Görevlileri Hakkında Yönetmelik 

C.4.     Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliği 

C.5.     Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği

C.6.     Üniversitelerde Akademik Teşkilât Yönetmeliği 

C.7.     Yurtiçinde ve Dışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik

C.8.     Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları İle Yabancı Uyruklu Elemanları Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği

C.9.     Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği

C.10.    Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Kurulların Oluşturulması ve Bilimsel Denetim Yönetmeliği 

C.11.   Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Sicil Yönetmeliği 

 

D. EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ÖĞRENCİLER

 

D.1.     Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik 

D.2.     Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği

D.3.     Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği 

D.4.     Yükseköğretim Kurumlarının Yurtdışındaki Kapsama Dahil Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik 

 

E. MALİ KONULAR

 

E.1.     2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 58. Maddesine Göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik 

E.2.     Üniversiteler Yayın Yönetmeliği

E.3.     Üniversitelerde Ders Aracı Olarak Kullanılan Kitaplar, Teksirler ve Yardımcı Ders Kitapları Dışındaki Yayınlarla İlgili Yönetmelik

E.4.     Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik 

 

F. DİĞER İLGİLİ YÖNETMELİKLER

 

F.1.     Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 

F.2.    Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik 

 

F.2.1.    5525 Sayılı Disiplin Affına ilişkin Kanun ile ilgili Başbakanlık Genelgesi

 

5.    YÖNERGELER

 

5.1.        Yükseköğretim Kurulu Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi 

                                                                                                                              

6.   KAMU PERSONEL MEVZUATI: ESAS VE USULLER

 

6.1.     399 sayılı KHK'ye Ekli (1) sayılı Cetvele Dahil Kadrolarda İstihdam Edilenlere Yapılacak Ek Tazminata İlişkin Usul ve Esaslar 

6.2.     Ders Yükü Tespiti ve Ek Ders Ücreti Ödemelerinde Uyulacak Esaslar 

6.3.     Yabancı Dil Tazminatı Miktarlarının Tespitine İlişkin Esaslar 

6.4.     Yükseköğretim Kurumlarında Yürütülen Tezsiz Yüksek Lisans Programları Uygulama Esas ve Usulleri 

6.5.     Yükseköğretim Kurumlarında Yürütülen Yaz Okulları Programları Uygulama Esas ve Usulleri 

 

7.    YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SENATO ESASLARI

 

7.1.      YTÜ Kamu Konutları Yönergesi (24.02.2016 - E.1602240101)

7.2.      50-D Kadrosundaki Araştırma Görevlilerinin 33. Maddeye Aktarılması Kriterleri (09.05.2014/02-19)

7.3.      50-D Kadrosunda Bulunan Araştırma Görevlilerinin İlişiklerinin Kesilmesine Ait Esaslar (16.02.2012/02-09)

7.4.      50-d maddesine göre istihdam edilen Araş.Gör. 33-a maddesine göre istihdam edilebilme kriterlerinin görüşülmesi hk. (26.12.2013/08-18) 

7.5.      YTÜ Ders Görevlendirme Yönergesi (28.12.2012/12-09)

7.6.      Ders Görevlendirme Yönergesinin 9. maddesine 8. ve 9. fıkraların Eklenmesi hk.(13.06.2013/05-20)

7.7.      Yüksek Lisans Eğitimini Sürdüren Araştırma Görevlilerinin Bütünleşik Doktora Programına Geçiş Esaslarının görüşülmesi hk. (07.02.2013/03-19)

7.8.      Yardımcı Doçent Atamalarında Adayların Hangi Yabancı Dillerden Sınava Gireceginin Belirlenmesi hk. (13.06.2013/05-19)

7.9.      Yardımcı Doçent atamalarında yurt dışından müracaat edenler icin yabancı dil sınavının yapılma esasları hk. (26.12.2013)

7.10.    2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Profesörlüğe Yükselme ve Atama(09.05.2014/14-02)

7.11.    YTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri Yönergesi- AYDEK 2008 (09.05.2014/02-20

7.12.    YTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri Yönergesi- AYDEK 2013 (07.02.2013/04-04)

7.13.    YTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri Yönergesi- AYDEK 2014 (26.12.2013)

7.14.    YTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri Yönergesinde Değişiklik (2014/03-06)

7.15.    YTÜ Kütüphane Yönergesi (24.02.2016 - E.1602240097)

7.16.    YTÜ Yetki Devri ve Imza Yetkileri Yönergesi (26.12.2013/08-23)

7.17.    YTÜ Yazışma Kuralları ve Belge Yönetimi Yönergesi (24.02.2014/01-16)

7.18.    YTÜ Yayım Yönergesi (07.02.2013/03-15)

7.19.    YTÜ Akademik Etik Kurulu Yönergesi (24.02.2014/01-05)

7.20.    YTÜ 50/d maddesi uyarınca görev yapan Araştırma görevlilerinin kadrolarının 33/a maddesine aktarılma kriterleri hk.(25.04.2016)
7.21.   YTÜ Belge Yönetimi ve Arşiv Hizmetleri Yönergesi
7.22.   YTÜ Kamu Konutları Yönergesi
7.23.   YTÜ Misafirhane Yönergesi
7
.24.   YTÜ elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) Uygulama Yönergesi
7.25    YTÜ Döner Sermaye Araştırma Geliştirme ve Yenilik Projeleri ile Faaliyetleri Yönergesi

 

8.    YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

 

8.1.    2547 SK. 40-a md. uyr. yapılan Vakıf Üniversitesi görevlendirmeleri hk. (04.09.2008/20-20)

8.2.    2547 SK. 40-a md. uyr. devlet veya vakıf üniversitesi gör. hk. (18.08.2011/18-08)

8.3.    2547 SK. 40-a md. uyr. devlet veya vakıf üniversitesi gör.  ile ilgili kararın tashihi hk. (05.12.2012/06-23)

8.4.     Yurt İçi ve Yurt Dışı Görevlendirmelere İlişkin Uyulacak Esaslar Hk. (10.01.2013/02-05)

8.5.     Koordinatörlükler bütçesi kullanılarak 39. Madde uyarınca görevlendirmeler hk.(26.12.2013/23-13)

8.6.     Akademik Metin Düzeltme ve Çeviri Birimi Kurulması Hk. (03.10.2013/18-26)

8.7.     Akademik Metin düzeltme ve çeviri ücretlerinin belirlenmesi hk. (06.03.2014/05-29)

8.8.     Emekli Öğretim Elemanlarının ek ders saatleri hk.  (15.12.2011/25-25)

8.9.     Araştırma Görevlilerinin atanmaları ve görev sürelerinin uzatılması hk. (01.03.2007/4-3) 

8.10.   2547 SK. 50-d  md. göre istihdam edilen araştırma görevlilerinden 33-a md. hükümlerine göre atanmalarında aranacak kriterler hk. (10.12.2009/26-12)  

 

9.    YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ UYGULAMA ESASLARI VE GENELGELER 

 

9.1.    6245 sayili harcirah kanunu ve 2547 sayili kanunun 39. maddesi uyarınca gorevlendirilenler için harcirah işlemleri esaslari

9.2.    YTÜ ders telafi programı uygulama esaslari

 Ders Telafi Formu

9.3.   Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Alımında İzlenilecek Yol   

9.4.   Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) Uygulama Esasları

9.5.   Araştırma Görevlileri hk. (Görev uzatımı)

9.6.   İdari Personelin Naklen Ayrılma Şartları

9.7 Ders Telafi Programı Uygulama Esasları’nda